Friday, October 31, 2008

Assassin's Creed

एका ओब्सेस्ड गेमर चा फोटो.
तशी थोडी भेसळ आहे फोटो मधे ... म्हणजे रंगीत होता ... त्याला नंतर ब्लॅक/व्हाईट केला ... डिजीटली प्रोसेस्ड. :)
Posted by Picasa

No comments: