Saturday, November 17, 2007

खरच काही बोलतं पाणी


Lake Tahoe - ... a place where the noise make sure that the silence is not broken.

जादू असते ... एकदम जादू. दगडावर हलकेच चढणाऱ्या पाण्याने जणू सांगावे ... शश... आवाज करू नका आणि ती अज्ञा नाही पण विनंती आपसूकच सगळ्यानी मन्य करावी. ईतकी की अगदी मनात येणारे विचारही त्या पाण्याला डिस्टर्ब करणार नाहीत याचीही काळजी घ्यावी! फक्त दगडावर येणाऱ्या पाण्याचा आवाज - पण तरीही एकदम सुंदर शांतता!

अजूनही नजरेसमोर पटकन येते लेक टाहो ... एकदम ही अशीच ... पाण्याने निळाईचा कळस गाठलेला तिथे!