Friday, October 31, 2008

Assassin's Creed

एका ओब्सेस्ड गेमर चा फोटो.
तशी थोडी भेसळ आहे फोटो मधे ... म्हणजे रंगीत होता ... त्याला नंतर ब्लॅक/व्हाईट केला ... डिजीटली प्रोसेस्ड. :)
Posted by Picasa

Wednesday, October 29, 2008

Yeah ... Bring it on ...
at Half Moon Bay (California)
Posted by Picasa